Khuyến mãi Ngọc Bích

♦ Thời gian: từ 0h00 – 23h59 ngày 26/01

♦ Phạm vi: All server


Khi mở event, mỗi khi nạp các gói ngọc lần đầu tiên trên WEBPAY sẽ được nhận thêm các lượng Ngọc Bích tương ứng:
  • Gói Ngọc 20k: nhận thêm 30 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 109k: nhận thêm 170 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 199k: nhận thêm 315 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 299k: nhận thêm 475 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 599k: nhận thêm 955 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 899k: nhận thêm 1455 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 1499k: nhận thêm 2430 Ngọc Bích
  • Gói Ngọc 1999k: nhận thêm 3300 Ngọc Bích

*Lưu ý: Khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần trên mỗi gói và chỉ áp dụng trên WEBPAY.