Tính năng mới: Mê Cung Đôn Hoàng

♦ Điều kiện tham gia: Đạt cấp 95.
♦ Thời gian: Mở vào 10:00 đến 22:00 mỗi ngày.
♦ Mô tả: Thám Hiểm Mê Cung:
_ Mê Cung Đôn Hoàng mở vào 10:00 đến 22:00 mỗi ngày.
_ Khi không trong thời gian trên, không thể nhận nhiệm vụ thám hiểm, không thể gửi treo thưởng và nhận treo thưởng.
_ Nhân vật có thể tự thám hiểm hoặc gửi treo thưởng cho người chơi khác hoàn thành giúp, mỗi lần sử dụng 01 La Bàn Bắc Đẩu.
_ Có thể gửi nhiệm vụ treo thưởng, người khác có thể nhận và hoàng thành giúp.
_ Gửi treo thưởng gần đạt quân hàm Trung Lang Tướng Trở lên.