Đăng nhập tích lũy 14 ngày

♦ Thời gian: Từ ngày 07/08 - 20/08
♦ Nội dung:
• Chúa công đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hệ động ghi nhận 1 lần/ngày (0h mỗi ngày reset).
• Phần thưởng đăng nhập nhận quà server đặc biệt sẽ hiển thị ở mục Thông Báo → Quà Đăng Nhập.
• Chúa công đăng nhập trong ngày 1 nhưng không nhận quà thì qua ngày 2 vẫn có thể nhận được quà của cả 2 ngày (tương tự cho những ngày tiếp theo).
• Sau 0h ngày thứ 15 của máy chủ, Chúa công sẽ không thể nhận quà đăng nhập trước đó chưa nhận.

♦ Server Cũ (server 8 ngày trở lên): S1 - S1163
Ngày
Phần quà
Ngày 1
Chiêu Hiền*10
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
Khung avatar Phúc Tinh Cao Chiếu*1
Ngày 2
Rương Chiến Quốc*1
Đá Luyện-Cao*200
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Ngày 3
Thần Binh H.Kim*1
Kim Nghiên Đài*300
Rương Tướng Cam*1
Ngày 4
Rương Chọn Trân Bảo*5
Thức Tỉnh Đơn*3000
Ngày 5
Rương Chiến Quốc*2
Đá Thần Binh*3000
Ngày 6
Nấm Rừng*100
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Ngày 7
Nấm Rừng*100
Trí Hoán Phù*1
Ngày 8
Bàn Long Văn Bích*1
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
Ngày 9
Rương Chiến Quốc*2
Thức Tỉnh Đơn*4000
Ngày 10
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Ngũ Hành Tiên Ngọc*1
Kim Nghiên Đài*600
Ngày 11
Rương Chọn Trân Bảo*10
Rương Chiến Quốc*2
Ngày 12
Rương Tướng Đỏ*1
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Trạch Hiền Lệnh*1
Ngày 13
Nguyên Thạch*1
Thần Binh H.Kim*1
Thức Tỉnh Đơn*5000
Ngày 14
Phục Hy Thủy Kính*1
Rương Chọn Trân Bảo*10

♦ Server Mới (server 1-7 ngày): S1164 - S1170
Ngày
Phần quà
Ngày 1
Thể Lực Đơn*10
Chiêu Hiền*10
Tinh Lực Đơn*10
Khung avatar Phúc Tinh Cao Chiếu*1
Ngày 2
T.Binh Cam-Chọn*1
Đá Thần Binh*400
Thần Binh Cam*2
Ngày 3
Rương Tướng Cam*1
Rương & Chìa Hoàng Kim*5
Ngày 4
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Đá Luyện-Bảo*350
Ngày 5
Nguyên Bảo*100
Đá Luyện-Cao*150
Thần Binh Cam*3
Ngày 6
 Xuyên Tâm Tiễn*5
Đỗ Khang 10 Năm*100
Ngày 7
 Xuyên Tâm Tiễn*5
Rương & Chìa Hoàng Kim*5
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 8
C.Nang Tím-Chọn*1
Đá Luyện-Cao*150
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 9
C.Nang Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 10
Đá Luyện-Bảo*350
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 11
T.Binh Đỏ-Chọn*1
Đá Thần Binh*400
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 12
Rương Chiến Quốc*1
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 13
Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 14
Thần Binh Đỏ*5
Mảnh Tướng Đỏ*30