Tiệm Tướng Hoàng Kim

♦ Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ 22:00 ngày 15/08 – 22:00 ngày 16/08

♦ Nội dung:
• Tiệm Tướng Hoàng Kim chỉ đổi được bằng Hồn Bàn Li Long (vật phẩm đổi Kiến Long Tại Điền).
• Tiệm Tướng Hoàng Kim có 3 phần: Tướng Hoàng Kim, Giới Hạn và Tài Nguyên.
• Những vật phẩm có bán trong Tiệm Tướng Hoàng Kim: Mảnh Tướng Hoàng Kim, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.
• Những đạo cụ được giảm giá 70% là: Đỗ Khang 10 Năm, Đột Phá Đơn, Đá Luyện-Bảo, Đá Thần Binh, Thức Tỉnh Đơn.