Sự kiện mừng phiên bản mới

♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 24/11 – 23h59 ngày 26/11
♦ Phạm vi: S1 – S907 (dành cho các server trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Ngọc Bích
Phần thưởng
Số lượng 
1250
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc Rương Chiến Quốc*2 hoặc Rương Trân Bảo*10 hoặc Thần Binh Cam*5 hoặc Trí Hoán Phù*3 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chân Vũ*4
Tùy chọn
2500
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc Rương Chiến Quốc*2 hoặc Rương Trân Bảo*10 hoặc Thần Binh Cam*5 hoặc Trí Hoán Phù*3 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Thanh Sương*2
Tùy chọn
5000
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*2 hoặc Rương Chiến Quốc*4 hoặc Rương Trân Bảo*15 hoặc Thần Binh Cam*10 hoặc Trí Hoán Phù*6 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Thanh Sương*2
Tùy chọn
11,250
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*4 hoặc Rương Chiến Quốc*8 hoặc Rương Trân Bảo*30 hoặc Trạch Hiền Lệnh*3 hoặc Nguyên Thạch*4 hoặc Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc Rương Tướng Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Set Phá Quân*1
Tùy chọn
25,000
 Rương Trân Bảo*50 hoặc Nguyên Thạch*8 hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 hoặc Rương Tướng Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Tứ Thần*1
Tùy chọn
32,000
C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Thẻ B.Hình Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1
Tùy chọn
60,000
C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Thẻ B.Hình Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1
Tùy chọn
85,000
C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Rương Chọn  Danh Tướng Cam*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1
Tùy chọn
100,000
Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 hoặc C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1
Tùy chọn

♦ GÓI NẠP NGỌC BÍCH
Giá Ngọc Bích
Vật phẩm
Số lần mua
50
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
1
250
Thần Binh Cam*3
Thần Binh Đỏ*2
Rương Chọn Trân Bảo*3
5
560
Đá Luyện-Hiếm*45
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh Cam*8
5
800
Rương Thanh Sương Chọn (Trang Bị Cam cấp 2)*4
Rương Chiến Quốc*3
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
5
1600
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
Rương Chọn Trân Bảo*22
Thần-Trí Hoán Phù*4
5
2400
Rương Chiến Quốc*8
Đá Luyện-Hiếm*210
Rương Chọn Trân Bảo*33
5
5400
Rương Chiến Quốc*18
Rương Chọn Trân Bảo*75
Rương Tướng Đỏ*2
5
5400
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*8
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Nguyên Thạch*8
5
5400
TT-T.Hoán Phù*3
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Hiền Minh Lệnh*1
3