Nạp tích lũy 14 ngày

♦ Thời gian: 0:00 10/07 – 23:59 25/07 (Nạp 14 ngày + nạp bù 2 ngày, tổng 16 ngày)
♦ Phạm vi: Toàn server
♦ Tham gia tại: Giao Diện Chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 100k trở lên
Tích lũy nạp Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4
Đạt 1 ngày Rương Tướng Cam Chọn*1 Rương Thanh Sương Chọn*4 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*1  
Đạt 2 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 3 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 4 ngày Cẩm Nang Cam Chọn*3 Rương Chọn Trân Bảo*10 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*3  
Đạt 5 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 6 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 7 ngày Rương Tướng Đỏ*1 Rương Chọn Đá Thô*2 Bàn Long Văn Bích*10 Phục Hy Thủy Kính*10
Đạt 8 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 9 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 10 ngày Tứ Thần Chọn*1 Ngọc Ngũ Hành*10 Bàn Long Văn Bích*10 Phục Hy Thủy Kính*10
Đạt 11 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 12 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 13 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5      
Đạt 14 ngày Tam Thanh Vũ*1 Bàn Long Văn Bích*20 Phục Hy Thủy Kính*20 Ngọc Ngũ Hành*20