Tích nạp 20 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 22/01 – 23h59 ngày 12/02
• Tổng số ngày điểm danh: 20 ngày + 2 ngày nạp bù

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1362)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 169k577k trở lên, 2 sự kiện nạp sẽ được chạy song song.

*Lưu ý:
- Khi Chúa công đã nạp 169k để nhận phần thưởng mốc 169k thì chỉ cần nạp thêm 408k để nhận tiếp các phần thưởng mốc 577k.
- Gợi ý cách nạp: Chúa công có thể 2 gói Ngọc Bích 299k và 109k để đạt đủ điều kiện nạp mỗi ngày.
- Chúa công cần phải nạp trong ngày và THỰC HIỆN LOGIN VÀO GAME để tính tiến độ nạp ngày, tránh xảy ra các trường hợp thiếu ngày đáng tiếc.

Tích nạp 20 ngày - mỗi ngày 169k
Số ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 5 Lựa Chọn 6
1 Rương Tướng Cam Chọn*2 Rương Thanh Sương Chọn*7 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*4 Chiêu Hiền*25 Bàn Long Văn Bích*3  
2 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
3 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
4 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
5 Rương Tướng Đỏ*1 Tướng Tinh Bí Ẩn*4 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*2 Phá Quân-Chọn*1 Rương Chọn Thần Võ Cam*1  
6 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
7 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
8 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
9 Tứ Thần-Chọn*1 Tam Thanh Vũ*1 C.Nang Đỏ-Chọn*2 Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1 Rương Chọn Vũ Khí Tím*1  
10 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
11 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
12 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
13 Rương Chọn Trân Bảo*20 Rương Chọn Đá Thô*4 Rương Chọn Đá Thần Binh*2 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*4 Rương Chọn Danh Tướng Tím*1  
14 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
15 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
16 Rương Chọn Vũ Khí Cam*1 Mảnh C.Nang Cổ*120 C.N Kim-Chọn*1 C.N Né Tránh-Ngọc C.N Hấp Huyết-Ngọc*1 C.N Hấp Thụ-Ngọc*1
17 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
18 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
19 KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9          
20 Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 Kinh Hồng Vũ*1 Rương Chọn Tướng Tấn*1 Rương Chọn Thần Võ Đỏ*1 Thần Thú Cam-Chọn*1 Chiến Mã Cam-Chọn*1

Tích nạp 20 ngày - mỗi ngày 577k
Số ngày tích lũy Phần quà
1 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
2 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
3 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
4 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
5 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
6 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
7 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
8 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
9 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
10 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
11 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
12 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
13 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
14 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
15 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
16 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
17 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
18 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
19 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8
20 Mảnh Tôn Quyền-Hán*8