Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 05/08:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Quà Ngũ Phúc*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*25
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
4 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần

Gói vật phẩm bán ngày 06/08:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Quà Ngũ Phúc*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Thần-Trí Hoán Phù*4
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*38
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Quà Ngũ Phúc*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Phá Quân-Chọn*3
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần