Tích lũy tiêu ngọc bích

♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 13/02 - 23:59 ngày 15/02

♦ Phạm vi: S1 – S1725 (các server từ ngày 1 có thể tham gia)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Mốc tiêu Ngọc Bích Vật phẩm Số lượng
1250 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
2500 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
5000 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 2
Rương Chiến Quốc 4
Rương Chọn Trân Bảo 15
Thần Binh Cam 10
Trí Hoán Phù 6
Nguyên Thạch 2
Thần Binh H.Kim 2
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn 1
11.250 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 4
Rương Chiến Quốc 8
Rương Chọn Trân Bảo 30
Trạch Hiền Lệnh 3
Nguyên Thạch 4
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Đá Hàng Vạn Chúc Long 1
Phá Quân-Chọn 1
25.000 Rương Chọn Trân Bảo 50
Nguyên Thạch 8
Tam Thanh Vũ 1
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Bộ Tứ Thần-Chọn 1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ 1
Đá Hàng Vạn Chúc Long 1
32.000 Danh Tướng Cam May Mắn 1
C.N Huynh Đệ-Ngọc 1
C.N Huyết Chiến-Ngọc 1
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Biến Thân Đỏ May Mắn 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
60.000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn 1
C.N Bế Cảnh-Tinh 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
C.N Khéo Léo-Tinh 1
C.N Tiến Thoái-Ngọc 1
85.000 C.N Tàn Sát-Ngọc 1
C.N Đồng Thù-Ngọc 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
C.N Bộc Phát-Tinh 1
C.N Đánh Úp-Tinh 1
100.000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Kinh Hồng Vũ 1
C.N Hào Hiệp-Ngọc 1
C.N Hấp Huyết-Ngọc 1
C.N Hấp Thụ-Ngọc 1

♦ GÓI BÁN NGỌC BÍCH
*Lưu ý: sẽ reset số lần mua khi qua ngày.
Giá Ngọc Bích
Vật phẩm
Số lượng
Số lần mua
250
Hoa Tươi (60 ngày)
1
5
6666
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên
1
5
7777
Rương Chọn Tướng H.Kim
1
5
9999
Tướng Tấn Ngẫu Nhiên
1
5
12222
Rương Chọn Tướng Tấn
1
5
24444
Rương Chọn Tướng Hán
1
5