Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 26/08 đến ngày 28/08


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói Vật Phẩm bán ngày 26/08

GÓI QUÀ NGỌC BÍCHGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢCServer
50 Ngọc Bích 1 lần Rương Hoàng Kim *10
Chìa Hoàng Kim*10
All
250 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*100
Cẩu Lương*2
Thần Binh Cam*3
All
560 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*200
Cẩu Lương*3
Đá Luyện - Hiếm*45
All
800 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*300
Cẩu Lương*5
Trí Hoán Phù*6
All
1600 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*600
Cẩu Lương*10
Rương chọn Trân Bảo*20
All
2400 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*1000
Cẩu Lương*15
Xuân Thu-Chiến Quốc (Tùy Chọn)*12
All
5400 Ngọc Bích 2 lần Phá Quân Chọn*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
S435-S452
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Cẩm Nang Đỏ*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
S435-S452
5400 Ngọc Bích 2 lần Nguyên Thạch*5
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S341-S434
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S341-S434
5400 Ngọc Bích 2 lần Combo Danh Tướng Tím*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340

Gói Vật Phẩm bán ngày 27/08

GÓI QUÀ NGỌC BÍCHGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢCServer
50 Ngọc Bích 1 lần Rương Chiến Quốc*1 All
250 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*100
Cẩu Lương*2
Thần Binh Cam*3
All
560 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*200
Cẩu Lương*3
Trí Hoán Phù*4
All
800 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*300
Rương Chọn Trân Bảo
*10
Cẩu Lương*5
All
1600 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*600
Cẩu Lương*10
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*2
All
2400 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*1000
Cẩu Lương*15
Rương Chọn Trân Bảo*30
All
5400 Ngọc Bích 2 lần Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Rương Chiến Quốc*30
S435-S452
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Cẩm Nang Đỏ*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*2
S435-S452
5400 Ngọc Bích 2 lần Rương Cẩm Nang Đỏ*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*2
S341-S434
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S341-S434
5400 Ngọc Bích 2 lần Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340
5400 Ngọc Bích 3 lần Combo Danh Tướng Tím*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340

Gói Vật Phẩm bán ngày 28/08

GÓI QUÀ NGỌC BÍCHGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢCServer
50 Ngọc Bích 1 lần Chìa và Rương Hoàng Kim*10 All
250 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*100
Cẩu Lương*2
Thần Binh Cam*3
All
560 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*200
Cẩu Lương*3
Trí Hoán Phù*4
All
800 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*300
Cẩu Lương*5
Rương Chọn Trân Bảo*10
All
1600 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*600
Cẩu Lương*10
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*2
All
2400 Ngọc Bích 5 lần Nguyên Bảo*1000
Cẩu Lương*15
Rương Chọn Trân Bảo*30
All
5400 Ngọc Bích 2 lần Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Rương Chiến Quốc*30
S435-S452
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Tướng Đỏ*1
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*5
S435-S452
5400 Ngọc Bích 2 lần Rương Chọn Trân Bảo*60
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S341-S434
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Chiến Quốc*30
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S341-S434
5400 Ngọc Bích 2 lần Nguyên Thạch*5
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340
5400 Ngọc Bích 3 lần Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Cẩu Lương*30
Nguyên Bảo*2000
S1-S340