MUA GÓI NGỌC BÍCH

► Thời gian diễn ra: 14/09 đến 16/09
► Nội dung: Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Chúa Công dùng Ngọc Bích để mua các gói quà.

Số Ngọc BíchLần đổiQuà nhận được
1 lần Rương Hoàng Kim*10 + Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Thần Binh Cam*3 hoặc 
Thần Binh Đỏ*2 hoặc 
Rương Chọn Trân Bảo*3
5 lần Đá Luyện-Hiếm*45 hoặc 
Trí Hoán Phù*4 hoặc 
Thần Binh Cam*8
5 lần Trí Hoán Phù*6 hoặc 
Rương Chiến Quốc*3 hoặc 
Rương Chu Dịch Lễ Ký*1 
5 lần Rương Chu Dịch Lễ Ký*2 hoặc 
Rương Chọn Trân Bảo*20 hoặc 
Trạch Hiền Lệnh*3
5 lần Rương Chiến Quốc*8 hoặc 
Đá Luyện-Hiếm*210 hoặc 
Rương Chọn Trân Bảo*30
5 lần Rương Chiến Quốc*16 hoặc 
Rương Chọn Trân Bảo*75 hoặc 
Rương Tướng Đỏ*2
5 lần Rương Chu Dịch Lễ Ký*8 hoặc 
Rương Cẩm Nang Đỏ*2 hoặc 
Nguyên Thạch*6
5 lần Thần Trí Hoán Phù*12 hoặc Cử Thiện Lệnh*3