TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH - NHẬN ĐẠI DANH TƯỚNG

► Thời gian diễn ra: 14/09 đến 16/09
► Nội dung: Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Chúa Công tiêu Ngọc Bích sẽ được tích lũy để nhận vật phẩm sự kiện.

Số Ngọc Bích cần tích lũy:

Số Ngọc BíchLần đổiQuà nhận được
1 lần Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc
Rương Chiến Quốc*2 hoặc
Rương Trân Bảo*10 hoặc
Thần Binh Cam*5 hoặc
Trí Hoán Phù*3 hoặc
Nguyên Thạch*1 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 1*4
1 lần Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc
Rương Chiến Quốc*2 hoặc
Rương Trân Bảo*10 hoặc
Thần Binh Cam*5 hoặc
Trí Hoán Phù*3 hoặc
Nguyên Thạch*1 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 2*2
1 lần Rương Lễ Ký-Chu Dịch*2 hoặc
Rương Chiến Quốc*4 hoặc
Rương Trân Bảo*15 hoặc
Thần Binh Cam*10 hoặc
Trí Hoán Phù*6 hoặc
Nguyên Thạch*2 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 2*2
1 lần Rương Lễ Ký-Chu Dịch*4 hoặc
Rương Chiến Quốc*8 hoặc
Rương Trân Bảo*30 hoặc
Trạch Hiền Lệnh*3 hoặc
Nguyên Thạch*4 hoặc
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc
Rương Tướng Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Set Phá Quân*1
1 lần Rương Trân Bảo*50 hoặc
Nguyên Thạch*8 hoặc
Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 hoặc
Rương Tướng Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Set Tứ Thần*1
1 lần Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 hoặc
Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc
Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc
Rương Chọn CN H.Kim*1
1 lần Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam*1 hoặc
Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc
Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc
Rương Chọn CN H.Kim*1