Đại Danh Tướng: Lưu Bang

Tiểu sử: Lưu Bang, hoàng đế khai quốc nhà Hán. Dùng tất cả người tài trong thiên hạ.

• Kỹ năng - Phong Khởi Vân Dương: Khi tấn công, nếu mục tiêu không bị tử vong bởi sát thương trực tiếp, khiến mục tiêu có sinh lực cao nhất và không trong phạm vi tấn công lần này chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 15% HP tối đa của bản thân.

• Kỹ năng khi trang bị Vũ khí: Khi tấn công, nếu mục tiêu không bị tử vong bởi sát thương trực tiếp, khiến mục tiêu có sinh lực cao nhất và không trong phạm vi tấn công lần này chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 20% HP tối đa của bản thân. Nếu bản thân có trên 30% Ngự Giáp, hiệu quả sát thương tăng 20%.

• Kỹ năng Thức tỉnh: Khi tấn công, nếu mục tiêu không bị tử vong bởi sát thương trực tiếp, khiến mục tiêu có sinh lực cao nhất và không trong phạm vi tấn công lần này chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 20% HP tối đa của bản thân. Nếu bản thân có trên 30% Ngự Giáp, hiệu quả sát thương tăng 40%.

• Thức tỉnh Lưu Bang: Cần vũ khí Xích Tiêu Bảo Kiếm. 3 Danh tướng: Cao Kiệm Ly, Hàn Tín, Trương Lương và 3 vũ khí tương ứng của 3 Danh tướng đó.

• Vũ khí danh tướng mới: Xích Tiêu Bảo Kiếm