Đăng Nhập Mỗi Ngày

Khi Chúa Công đăng nhập vào 3 ngày 08, 09 và 10/08 sẽ có thể nhận các phần quà bên dưới:
Thời gianPhần Thưởng
08/08  Khí Cầu vui vẻ x 5 Nguyên Bảo x 588
09/08
10/08