Tích Lũy Nạp

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCPHẦN THƯỞNG
500,000 VNĐ
Đá Luyện Cao*120 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Luyện Bảo*300 hoặc Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000
1,000,000 VNĐ

Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện Cao*120 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Luyện Bảo*300 hoặc Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000
2,000,000 VNĐ

Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400
5,000,000 VNĐ
Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
10,000,000 VNĐ
Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn
15,000,000 VNĐ
Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim hoặc Cẩm Nang Truyền Đổng Trác
25,000,000 VNĐ
Rương Chọn Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim hoặc Cẩm Nang Truyền Đổng Trác