Gói Quà Đặc Biệt

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 04/05:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Dưa Ướp Lạnh*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần All
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*22
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Phá Quân Chọn*2
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*3
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590


Gói vật phẩm bán ngày 05/05:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10
1 lần All
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*8
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*33
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Dưa Ướp Lạnh*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*6
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590


Gói vật phẩm bán ngày 06/05:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*4
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*4
Dưa Ướp Lạnh*5
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Rương Tướng Đỏ*2
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Đỏ*2
5 lần S671-S703
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S591-S670
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S590