Tích lũy tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích Thưởng  Số lượng 
1250 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*50 /
Mảnh Phá Quân*15 /
Đá Luyện-Cao*120 /
Thức Tỉnh Đơn*3000 /
Đột Phá Đơn*3000 /
Đá Thần Binh*3000 /
Đá Luyện Bảo*300
1
2500 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*100 /
Mảnh Phá Quân*35 /
Nguyên Thạch*1 /
Đá Luyện-Cao*120 /
Thức Tỉnh Đơn*3000 /
Đột Phá Đơn*3000 /
Đá Thần Binh*3000 /
Đá Luyện Bảo*300
1
5000 Nguyên Thạch*1 /
Đá Luyện-Hiếm*200 /
Kim Nghiên Đài*400 /
Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1
1
11,250 Nguyên Thạch*2 /
C.N Đỏ Chọn*1 /
Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 /
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
1
25,000 Nguyên Thạch*2 /
C.N Đỏ-Chọn*1 /
Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 /
Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 /
Rương Chọn Thẻ B.Hình Cam*1 /
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
1
32,000 C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 /
C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 /
Danh Tướng Cam-Chọn*1 /
Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 /
Thần Thú Cam-Chọn*1 /
C.Nang Kim-Chọn*1
1
60,000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 /
C.N Triệu Hồi-Ngọc*1 /
C.N Viện Trợ-Ngọc*1 /
Vũ Khí Cam-Chọn*1 /
Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 /
Thần Thú Cam-Chọn*1 /
C.Nang Kim-Chọn*1
1
85,000 C.N Tàn Sát-Ngọc*1 /
C.N Đồng Thù-Ngọc*1 /
Danh Tướng Cam-Chọn*1 /
Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 /
Thần Thú Cam-Chọn*1 /
C.Nang Kim-Chọn*1
1
100,000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 /
C.N Hào Hiệp-Ngọc*1 /
C.N Hấp Huyết-Ngọc*1 /
Vũ Khí Cam-Chọn*1 /
Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 /
Thần Thú Cam-Chọn*1 /
C.Nang Kim-Chọn*1
1