Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 27/07:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Quà Ngũ Phúc*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*25
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
4 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần

Gói vật phẩm bán ngày 28/07:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Quà Ngũ Phúc*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Thần-Trí Hoán Phù*4
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*38
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Quà Ngũ Phúc*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Phá Quân-Chọn*3
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà Ngũ Phúc*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần