Hoa Dung Đạo

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa công tham gia Hoa Dung Đạo sẽ có thể nhận quà Thần Binh Đỏ và Phiếu Chi Trả.
Hoạt động Phần thưởng Số lượng
Ủng Hộ trúng 1 lần Thần Binh Đỏ 2
Ủng Hộ trúng 2 lần Thần Binh H.Kim 1
Tham gia tính năng 2 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 4 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 6 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 8 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 10 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 12 lần Phiếu Chi Trả 5