Hoa Dung Đạo

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chúa công tham gia Hoa Dung Đạo sẽ có thể nhận quà hấp dẫn:
HOẠT ĐỘNG PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
Ủng hộ trúng 1 lần Thần Binh Đỏ 2
Ủng hộ trúng 2 lần Thần Binh H.Kim 1
Tham gia tính năng 2 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 4 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 6 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 8 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 10 lần Phiếu Chi Trả 5
Tham gia tính năng 12 lần Phiếu Chi Trả 5