Tích lũy tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích Phần thưởng  Số lượng 
1250 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*50 / Mảnh Phá Quân*15 / Đột Phá Đơn*3000 / Đá Luyện-Cao*120 / Thức Tỉnh Đơn*3000 / Đá Thần Binh*3000 / Đá Luyện Bảo*300 1
2500 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*100 / Mảnh Phá Quân*35 / Đột Phá Đơn*3000 / Nguyên Thạch*1 / Đá Luyện-Cao*120 / Thức Tỉnh Đơn*3000 / Đá Thần Binh*3000 / Đá Luyện Bảo*300 1
5000 Nguyên Thạch*1 / Đá Luyện-Hiếm*200 / Kim Nghiên Đài*400 / Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1 1
11,250 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*450 / Tướng Tinh Bí Ẩn*6 / Nguyên Thạch*2 / C.N Đỏ Chọn*1 /
Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 / Bộ Tứ Thần-Chọn*1 / Thần Binh H.Kim*5
1
25,000 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*450 / Thần Binh H.Kim*10 / Nguyên Thạch*2 / C.N Đỏ-Chọn*1 / Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 / Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 / Rương Chọn Thẻ B.Hình Cam*1/ Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1 1
32,000 C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 / C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 / Danh Tướng Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.Nang Kim-Chọn*1 1
60,000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 / C.N Triệu Hồi-Ngọc*1 / C.N Viện Trợ-Ngọc*1 / Vũ Khí Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.N Khéo Léo-Tinh*1 / C.N Tiến Thoái-Ngọc*1 1
85,000 C.N Tàn Sát-Ngọc*1 / C.N Đồng Thù-Ngọc*1 / Danh Tướng Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.Nang Kim-Chọn*1 / C.N Bộc Phát-Tinh*1 / C.N Đánh Úp-Tinh 1
100,000 C.N Hấp Thụ-Ngọc*1 / C.N Hào Hiệp-Ngọc*1 / C.N Hấp Huyết-Ngọc*1 / Vũ Khí Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.Nang Kim-Chọn*1 1