SỰ KIỆN MỪNG PHIÊN BẢN MỚI (17/07)

Tin tức |

♦ Thời gian mở: từ 00:00 17/07 - 23:59 19/07
♦ Phạm vi: S1 - S777 (server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia event)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Ngọc Bích Phần thưởng  Số lượng 
1250 Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc Rương Chiến Quốc*2 hoặc Rương Trân Bảo*10 hoặc Thần Binh Cam*5 hoặc Trí Hoán Phù*3 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chân Vũ*4 Tùy chọn
2500 Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc Rương Chiến Quốc*2 hoặc Rương Trân Bảo*10 hoặc Thần Binh Cam*5 hoặc Trí Hoán Phù*3 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Thanh Sương*2 Tùy chọn
5000 Rương Lễ Ký-Chu Dịch*2 hoặc Rương Chiến Quốc*4 hoặc Rương Trân Bảo*15 hoặc Thần Binh Cam*10 hoặc Trí Hoán Phù*6 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc Rương Chọn Thanh Sương*2 Tùy chọn
11250 Rương Lễ Ký-Chu Dịch*4 hoặc Rương Chiến Quốc*8 hoặc Rương Trân Bảo*30 hoặc Trạch Hiền Lệnh*3 hoặc Nguyên Thạch*4 hoặc Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc Rương Tướng Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Set Phá Quân*1 Tùy chọn
25000  Rương Trân Bảo*50 hoặc Nguyên Thạch*8 hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 hoặc Rương Tướng Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc Rương Chọn Tứ Thần*1 Tùy chọn
32000 Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1 Tùy chọn
60000 Rương chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 hoặc Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc Rương Chọn CN H.Kim*1 Tùy chọn

♦ GÓI NẠP NGỌC BÍCH
Giá Ngọc Bích
Vật phẩm
Số lần mua
50
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
1
250
Thần Binh Cam*3
Thần Binh Đỏ*2
Rương Chọn Trân Bảo*3
5
560
Đá Luyện-Hiếm*45
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh Cam*8
5
800
Rương Thanh Sương Chọn (Trang Bị Cam cấp 2)*4
Rương Chiến Quốc*3
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
5
1600
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
Rương Chọn Trân Bảo*22
Thần-Trí Hoán Phù*4
5
2400
Rương Chiến Quốc*8
Đá Luyện-Hiếm*210
Rương Chọn Trân Bảo*33
5
5400
Rương Chiến Quốc*18
Rương Chọn Trân Bảo*75
Rương Tướng Đỏ*2
5
5400
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*8
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Nguyên Thạch*8
5
5400
TT-T.Hoán Phù*3
Phá Quân Chọn*1
Hiền Minh Lệnh*1
3