Danh Tướng 3Q
Nhà phát hành VNG

Quản Lộ

Quản Lộ - tự Công Minh là thuật sĩ thần bí của Tào Ngụy. Tinh thông Chu Dịch, giỏi bói toán xem tướng phong thủy.

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự Tử Thượng, con trai thứ của Tư Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phạt từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau này xưng đế, truy phong Tư Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.

Kỹ Năng :

Vương Dị

Vương Dị, vợ của Thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp chồng ngăn địch, lập nhiều công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành không tiếc bản thân.

Kỹ Năng :

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, do ông có tướng mạo khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nên bị Tào Tháo kiêng dè. Ông có tài năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Mã Vân Lộc là con gái Mã Đằng, thê tử Triệu Vân và muội muội Mã Siêu. Tính tình ngây thơ, thẳng thắn, am hiểu thương thuật.

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, tinh thông đạo học, binh pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán hơn người, được người đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, con gái của Gia Cát Lượng, tư chất thông minh, thông hiểu đạo pháp. Tu luyện tại Thừa Yên Quan, về sau thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép trong sách "Thần Tiên Thông Giám".

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, tự Hưu Mục, quan làm đến chức tướng quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định sơn tặc, giúp Lục Tốn đánh bại Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của cha, trở thành trụ cột triều đình, được gọi là danh tướng cuối cùng của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Tôn Sách

Tôn Sách, tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minh hữu của Mạnh Hoạch. Sở trường điều khiển thú vật, thường có hổ báo lang sói rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, tên tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.

Kỹ Năng :

Nhận code