Giới Thiệu Tướng

Nước Ngô

Lữ Mông

(Thiêu Đốt – Khống Chế Nhóm)

Kỹ Năng

 • Công Tâm: Gây cho 1 kẻ địch 90% sát thương vật lý.
 • Binh Bất Huyết Nhẫn: Gây cho tất cả địch 92% sát thương vật lý, nếu mục tiêu thuộc thiêu đốt, có 30% kèm choáng, duy trì 1 lượt.
 • Bách Thắng: Gây cho tất cả địch 104% sát thương vật lý, nếu mục tiêu thuộc thiêu đốt, có 30% kèm choáng, duy trì 1 lượt.

Chu Du

(Thiêu Đốt – Phóng Hoả Nhóm)

Kỹ Năng

 • Anh Tư: Gây cho địch hàng trước 44% sát thương pháp thuật.
 • Liệt Hỏa Liêu Nguyên: Gây cho tất cả địch 92% sát thương pháp thuật, có 40% khiến mục tiêu thiêu đốt, duy trì 2 lượt.
 • Hợp Kích - Hỏa Thiêu Xích Bích: Gây cho tất cả địch 104% sát thương pháp thuật, có 40% khiến mục tiêu thiêu đốt, duy trì 2 lượt.

Tiểu Kiều

(Thiêu Đốt – Hỗ Trợ Nhóm)

Kỹ Năng

 • Hồng Nhan: Gây cho 1 kẻ địch 90% sát thương pháp thuật.
 • Thiên Hương Hồng Nhan: Gây cho địch hàng trước 155% sát thương pháp thuật, nếu mục tiêu bị Thiêu Đốt, có 40% kèm Tê Liệt, duy trì 1 lượt.

Cam Ninh

(Thiêu Đốt – Sát Thương Nhóm)

Kỹ Năng

 • Kỳ Tập: Gây cho 1 kẻ địch hàng sau 90% sát thương vật lý.
 • Cẩm Phàm Dạ Tập: Gây cho 1 kẻ địch hàng sau 315% sát thương vật lý, thêm 1 lần đánh thường. (Đánh thường thêm không hồi nộ khí)

Nước Thục

Triệu Vân

(Bạo Lực – Sát Thương Nhóm)

Kỹ năng

 • Công Thủ: Gây cho địch hàng dọc 60% sát thương vật lý.
 • Thần Uy Như Long: Gây cho địch hàng dọc 212% sát thương vật lý, tăng 10% sát thương cho bản thân, duy trì 7 lượt, hiệu quả có thể cộng dồn.
 • Long Kình Càn Khôn: Gây cho địch hàng dọc 241% sát thương vật lý, tăng 10% sát thương cho bản thân, duy trì 7 lượt, hiệu quả có thể cộng dồn.

Gia Cát Lượng

(Bạo Lực – Khống Chế Nhóm)

Kỹ năng

 • Bát Trận: Gây cho địch hàng sau 44% sát thương pháp thuật.
 • Càn Khôn Bát Quái: Gây cho địch hàng sau 155% sát thương pháp thuật, có 45% kèm choáng, duy trì 1 lượt.
 • Hợp kích - Ngọa Long Chiêm Tinh: Gây cho địch hàng sau 176% sát thương pháp thuật, có 45% kèm choáng, duy trì 1 lượt.

Hoàng Trung

(Bạo Lực – Sát Thương Nhóm)

Kỹ năng

 • Liệt Cung: Gây cho 1 kẻ địch 90% lên kẻ địch đơn lẻ.
 • Thiện Xạ: Gây cho địch hàng trước 155% sát thương vật lý, bản thân hồi 1 nộ khí.

Bàng Thống

(Bạo lực – Hỗ Trơ Nhóm)

Kỹ năng

 • Nổ Tung: Gây cho 1 kẻ địch 90% sát thương pháp thuật.
 • Phượng Hoàng Niết Bàn: Gây cho địch hàng dọc 212% sát thương pháp thuật, hồi 1 nộ khí cho bản thân.
 • Hợp kích - Phượng Hỏa Liêu Nguyên: Gây cho địch hàng dọc 241% sát thương pháp thuật, hồi 1 nộ khí cho bản thân.

Nước Ngụy

Tào Tháo

(Bất Tử - Hỗ Trợ)

Kỹ Năng

 • Gian Hùng: Gây cho địch hàng trước 47% sát thương vật lý.
 • Khí Thế Ngất Trời: Gây cho địch hàng trước 163% sát thương vật lý, toàn phe ta hồi 1 nộ khí.
 • Hợp kích - Ngụy Võ Thần Uy: Gây cho địch hàng trước 186% sát thương vật lý, toàn phe ta hồi 1 nộ khí.

Tào Phi

(Bất Tử - Sát Thương)

Kỹ Năng

 • Hành Thương: Gây cho 1 kẻ địch hàng sau 95% sát thương pháp thuật.
 • Nhiếp Hồn Câu Phách: Gây cho địch sát đó 133% sát thương pháp thuật, nếu kỹ năng tấn công trên 3 người sẽ hồi cho bản thân 2 nộ khí.
 • Trời Tru Đất Diệt: Gây cho địch sát đó 152% sát thương pháp thuật, nếu kỹ năng tấn công trên 3 người sẽ hồi cho bản thân 2 nộ khí.

Chân Cơ

(Bất Tử - Hỗ Trợ)

Kỹ Năng

 • Khuynh Quốc: Gây cho 1 kẻ địch 95% sát thương pháp thuật.
 • Lạc Thần Chi Nộ: Gây cho 1 kẻ địch 333% sát thương pháp thuật, chuyển 30% sát thương kỹ năng thành trị liệu cho đồng đội sinh lực thấp nhất.

Quách Gia

(Bất Tử - Khống Chế)

Kỹ Năng

 • Phi Ưng: Gây cho 1 kẻ địch 95% sát thương pháp thuật.
 • Ngao Tường Vạn Lý: Gây cho địch hàng trước 163% sát thương pháp thuật, có 40% gây Trầm Mặc, duy trì 1 lượt.

Chúa Công biết không,

Mỗi danh tướng trong Danh Tướng 3Q sẽ có những thuộc tính khác nhau để tối ưu hóa trận hình. Và để biết họ phù hợp với vị trí nào trong trận hình, hãy cùng Tiểu Kiều xem qua nhé!

Nước Quần

Lữ Bố

(Giảm Nộ – Sát Thương Nhóm)

Kỹ Năng:

 • Hoạ Kích: Gây cho địch hàng trước 49% sát thương Vật Lý.
 • Quỷ Thần Phá Diệt: Gây cho tất cả địch 102% sát thương vật lý, mỗi lần diệt mục tiêu, sát thương bản thân +24%.
 • Hợp kích - Vô Song Loạn Vũ: Gây cho tất cả địch 116% sát thương vật lý, mỗi lần diệt mục tiêu, sát thương bản thân +24%.

Tả Từ

(Giảm Nộ - Khống Chế Nhóm)

Kỹ Năng:

 • Hóa thân: Gây cho địch hàng trước 49% sát thương pháp thuật.
 • Vạn Kiếm Tàng Phong: Gây cho địch hàng trước 172% sát thương pháp thuật, bản thân hồi 2 nộ khí.
 • Hợp kích - Sương Gió Bao Trùm: Gây cho địch hàng trước 196% sát thương pháp thuật, bản thân hồi 2 nộ khí.

Điêu Thuyền

(Giảm Nộ - Hỗ Trợ Nhóm)

Kỹ Năng:

 • Bế Nguyệt: Gây cho 1 kẻ địch 100% sát thương pháp thuật.
 • Nhất Kiến Khuynh Thành: Gây cho 1 kẻ địch 350% sát thương pháp thuật, chuyển 30% sát thương thành trị liệu cho đồng đội sinh lực thấp nhất.

Hoa Đà

(Trị Liệu)

Kỹ Năng:

 • Thần Y: Trị liệu bằng 103% tấn công cho đồng đội HP thấp nhất.
 • Diệu Thủ Hồi Xuân: Trị liệu cho toàn bộ phe ta HP bằng 90% tấn công cho đồng đội HP thấp nhất.