Danh Tướng 3Q
Nhà phát hành VNG

Tào Tháo

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên lúc nhỏ là A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc

Kỹ Năng :

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, do ông có tướng mạo khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nên bị Tào Tháo kiêng dè. Ông có tài năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Kỹ Năng :

Quách Gia

Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, ông giữ chức Quân Sư Tế Tửu, đáng tiếc ông mất sớm khiến Tào Tháo vô cùng thương tiếc.

Kỹ Năng :

Tuân Úc

Tuân Úc, tự Văn Nhược, một mưu sĩ có tài thời Đông Hán. Ông nổi tiếng tao nhã thanh thoát, có con mắt chiến lược, biết nhìn người, từng tiến cử những mưu sĩ có tài khác, giúp Tào Tháo gây dựng sự nghiệp.

Kỹ Năng :

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe Ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.

Kỹ Năng :

Lưu Bị

Lưu Bị, tự Huyền Đức, Hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là người nhân hậu, biết trọng dụng người tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Kỹ Năng :

Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, nổi tiếng với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng. Ông là người trung nghĩa, anh dũng nên được thiên hạ tôn làm Võ Thánh.

Kỹ Năng :

Tôn Quyền

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau cùng Lưu Bị thiết lập Liên minh Tôn Lưu đánh bại vạn đại quân Tào Tháo.

Kỹ Năng :

Tôn Sách

Tôn Sách, tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Kỹ Năng :

Chu Du

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.

Kỹ Năng :

Đại Kiều

Đại Kiều là vợ của Tôn Sách, một trong những mỹ nhân thời kỳ Tam Quốc. Cùng em gái Tiểu Kiều được thiên hạ ca tụng là Giang Đông Nhị Kiều.

Kỹ Năng :

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân, nghĩa nữ của Vương Doãn, để đền ơn nghĩa phụ đã tình nguyện hiến thân hoàn thành liên hoàn kế diệt Đổng Trác.

Kỹ Năng :

Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, tinh thông y thuật, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng.

Kỹ Năng :

Đổng Trác

Đổng Trác, tự Trọng Dĩnh, là một tướng quân phiệt và quyền thần nhà Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo. Sau này trúng mỹ nhân kế của Vương Doãn và bị nghĩa tử Lữ Bố trảm sát.

Kỹ Năng :

Nhận code