Danh Tướng 3Q
Nhà phát hành VNG

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, tự Tử Thượng, con trai thứ của Tư Mã Ý và Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn. Tham gia chinh phạt từ thời trẻ, hiểu rõ binh pháp, lập nhiều chiến công. Con trai Tư Mã Viêm sau này xưng đế, truy phong Tư Mã Chiêu làm Tấn Văn Đế.

Kỹ Năng :

Tào Tháo

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên lúc nhỏ là A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc

Kỹ Năng :

Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, do ông có tướng mạo khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nên bị Tào Tháo kiêng dè. Ông có tài năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Kỹ Năng :

Quách Gia

Quách Gia, tự Phụng Hiếu, là mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo trong thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời kỳ đầu của Tam Quốc tại Trung Quốc. Trong 11 năm phục vụ cho Tào Tháo, ông giữ chức Quân Sư Tế Tửu, đáng tiếc ông mất sớm khiến Tào Tháo vô cùng thương tiếc.

Kỹ Năng :

Thủy Kính

Thủy Kính, tên thật là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, tinh thông đạo học, binh pháp. Học cao hiểu rộng, tài cán hơn người, được người đời xem trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe Ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.

Kỹ Năng :

Lưu Bị

Lưu Bị, tự Huyền Đức, Hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là người nhân hậu, biết trọng dụng người tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Kỹ Năng :

Tôn Quyền

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau cùng Lưu Bị thiết lập Liên minh Tôn Lưu đánh bại vạn đại quân Tào Tháo.

Kỹ Năng :

Tôn Sách

Tôn Sách, tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.

Kỹ Năng :

Chu Du

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.

Kỹ Năng :

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nhân, nghĩa nữ của Vương Doãn, để đền ơn nghĩa phụ đã tình nguyện hiến thân hoàn thành liên hoàn kế diệt Đổng Trác.

Kỹ Năng :

Hoa Đà

Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, tinh thông y thuật, là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng.

Kỹ Năng :

Nhận code