Bảng Xếp Hạng

Bảng Xếp Hạng

  •          Sự Kiện Bánh Kem sẽ có 2 BXH là BXH trong Server và BXH Liên 238 Server.

 

Quà thưởng của đua top Bánh Kem trong Server

 
Quà thưởng của đua top Bánh Kem Liên Server