Tiệm Bánh Kem

Tiệm Bánh Kem

Công Trạng sẽ được sử dụng để đổi Tài Nguyên Hiếm tại Tiệm Kỷ Niệm. Bao gồm các vập phẩm hot như Cẩm Nang Đỏ, Cẩm Nang Hoàng Kim, Thần Thú Cam-Chọn, Rương Chiến Mã Cam, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.

Vật phẩm trong Tiệm Bánh Kem chỉ đổi được bằng điểm Công Trạng và Nguyên Bảo.
- Vật phẩm trong tiệm có giới hạn số lần mua
- Một số vật phẩm bán trong Tiệm Kỷ Niệm sẽ phụ thuộc vào ngày mở server, server buộc phải đạt đủ ngày mới xuất hiện vật phẩm đó.