Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 19/08 và ngày 20/08


Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 19/08

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Rương Hoàng Kim *10
Chìa Hoàng Kim*10
5 lần Nguyên Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Đá Luyện - Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Trí Hoán Phù*6
5 lần Nguyên Bảo*600
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Rương chọn Trân Bảo*30
5 lần Nguyên Bảo*1000
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Xuân Thu-Chiến Quốc (Tùy Chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Cẩm Nang Đỏ - chọn*1
Thần Binh Cam*5
3 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 20/08

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Xuân Thu-Chiến Quốc Tùy Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Khí Cầu Vui Vẻ*2
Thần Binh Cam*3
5 lần Nguyên Bảo*200
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Trí Hoán Phù*4
5 lần Nguyên Bảo*300
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Rương Chiến Quốc*4
5 lần Nguyên Bảo*600
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy chọn)*2
5 lần Nguyên Bảo*1000
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Rương Chọn Trân Bảo*45
2 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Thạch*5
3 lần Nguyên Bảo*2000
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8