Tích Lũy Tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa Công tích lũy nạp đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau: 
TÍCH LŨY ĐẠT MỐCPHẦN THƯỞNG
1,250 Ngọc Bích
Đá Luyện Cao*120 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Luyện Bảo*300 hoặc Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000
2,500 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện Cao*120 hoặc Kim Nghiên Đài*120 hoặc Đá Luyện Bảo*300 hoặc Đỗ Khang 10 Năm*150 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000
5,000 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1
11,250 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1
25,000 Ngọc Bích
Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1
32,000 Ngọc Bích
Rương Chọn Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim
60,000 Ngọc Bích
Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim