Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 08/03 đến ngày 10/03


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa Công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 08/03

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Tim Nữ Thần*2
Chiêm Tinh Bàn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Tim Nữ Thần*3
Đá Luyện-Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*5
Thần Binh Đỏ*3
5 lần Nguyên Bảo*600
Tim Nữ Thần*10
C.Nang Cam-Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Tim Nữ Thần*15
Xuân Thu-Chiến Quốc (Tùy chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy Chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 09/03

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Tim Nữ Thần*2
Huền Bát Quái*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Tim Nữ Thần*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*5
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*4
5 lần Nguyên Bảo*600
Tim Nữ Thần*10
C.Nang Cam(Chọn)*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Tim Nữ Thần*15
Đá Luyện Hiếm*210
2 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
Nguyên Thạch*3

Gói Vật Phẩm bán ngày 10/03

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Tim Nữ Thần*2
Xuyên Tâm Tiễn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Tim Nữ Thần*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Tim Nữ Thần*5
Đá Luyện-Hiếm*65
5 lần Nguyên Bảo*600
Tim Nữ Thần*10
Thần Binh Đỏ*6
5 lần Nguyên Bảo*1000
Tim Nữ Thần*15
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
Nguyên Thạch*3
3 lần Nguyên Bảo*2000
Tim Nữ Thần*30
Chu Dịch-Lễ Ký(Tùy Chọn)*8