Câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Trong Chư Hầu Phạt Đổng, khi đang trong trận mà thoát game có bị gì không?
Trả lời: Khi trong trận mà Chúa công thoát game dưới bất kì hình thức nào, kết quả vẫn sẽ được tính như bình thường.

2. Câu hỏi: Quá trình vượt ải Chư Hầu Phạt Đổng có bị reset vào ngày hôm sau hay không?
Trả lời: Quá trình vượt ải sẽ không bị reset khi sang ngày mới. Chúa công hoàn toàn có thể thách đấu tiếp ải cũ vào ngày hôm sau.

3. Câu hỏi: Quân Công chưa dùng hết khi hoạt động kết thúc có thể sử dụng vào đợt sau hay không?
Trả lời: Quân Công chưa sử dụng hết có thể được dùng tiếp ở đợt sau.

4. Câu hỏi: Có thể làm mới bao nhiêu lần trong Chư Hầu Phạt Đổng?
Trả lời: Không giới hạn số lần làm mới.

5. Câu hỏi: Chư Hầu Lệnh nếu chưa dùng có bị reset vào đợt tiếp theo không?
Trả lời: Chư Hầu Lệnh nếu chưa dùng vẫn có thể được dùng ở đợt sau.

6. Câu hỏi: Truyện Ký Nhân Vật sẽ góp theo thứ tự là góp đầy Truyện Ký 1, sẽ mở góp Truyện Ký 2 hay có thể tự do góp tự do Truyện Ký mong muốn?
Trả lời: Chúa công có thể tự do góp vào Truyện Ký mình mong muốn, tuy nhiên nên cân nhắc kỹ lưỡng để đạt đủ tiến độ nhận thưởng.

7. Câu hỏi: “Triệu Hồi Miễn Phí” trong hoạt động Loạn Thế Năng Thần có nhận được mảnh Truyện Ký hay không?
Trả lời: Triệu Hồi Miễn Phí không nhận được mảnh Truyện Ký. Chỉ nhận được khi triệu hồi bằng Ngọc Bích.

8. Câu hỏi: Có thể quay bao nhiêu tướng Hán tại sự kiện Loạn Thế Năng Thần?
Trả lời: Chúa công có thể quay được 3 vị tướng Hán: Võ Thánh Quan Vũ, Phụng Nghi Điêu Thuyền và Lạc Thần Chân Cơ. Tại giao diện Loạn Thế Năng Thần, Chúa công có thể tùy chọn tướng mình muốn quay. Năng Thần Tào Tháo sẽ chỉ có thể sở hữu được thông qua tiệm Quân Công.

9. Câu hỏi: Điểm Quân Công (Điều kiện mở khóa), hiện tại điểm Quân Công bị mất (Hiển thị 0 điểm) sau khi thoát game đăng nhập lại, lỗi này sẽ xử lý như thế nào?
Trả lời: Hiện tại đang bị lỗi hiển thị điểm. Cụ thể, sau khi thoát game và đăng nhập lại sẽ hiển thị điểm bằng 0. Chúa Công chỉ cần vào giao diện Chư Hầu Phạt Đổng, tiếp theo vào map bất kì (Tị Thủy Quan Chiến, Hổ Lao Quan Chiến, Quyết Chiến Đổng Trác) để cho số điểm đã tích lũy trước đó được tải lại -> Sau đó vào lại giao diện tiệm Quân Công thì sẽ hiển thị lại đúng số điểm mà Chúa Công đã tích lũy trước đó.