Thể Hiện Tài Năng – Truyện Ký

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 24/11 – 23h59 ngày 26/11
♦ Phạm vi: S1 – S873
♦ Nội dung Thể Hiện Tài Năng:
• Trong Thể Hiện Tài Năng, mỗi 1 lần chiêu mộ bằng Ngọc Bích (hoặc Bút Thần Lai) nhận 1 Mảnh Truyện Ký, chiêu mộ 10 lần nhận 10 Mảnh Truyện Ký.
• Dùng Mảnh Truyện Ký nhận được góp vào Truyện Ký Nhân Vật, tăng tiến độ Truyện Ký.
• Mỗi Mảnh Truyện Ký tăng 1 điểm tiến độ Truyện Ký.
• Thời gian góp Mảnh Truyện Ký: Ngày 1 – ngày 4.
• Mỗi Truyện Ký Nhân Vật sẽ có tiến độ riêng.
• Khi tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt 100%, sẽ phát thưởng qua thư dựa theo hạng đóng góp.

*Lưu ý: Rương hoặc Mảnh Tướng nhận được theo BXH là Rương Chọn Tướng Hán hoặc Rương Chọn Mảnh Tướng Hán.
• Khung avatar và Danh Hiệu từ hoạt động:

*Lưu ý:
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt từ 80% và dưới 100%, thưởng hạng sẽ giảm 1 bậc. Ví dụ: Hạng 4-10 sẽ được phát thưởng của Hạng 11-30.
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt từ 50% và dưới 80%, thưởng hạng sẽ giảm 2 bậc. Ví dụ: Hạng 4-10 sẽ được phát thưởng của Hạng 31-50.
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật chưa đạt 50%, sẽ không phát thưởng hạng.
• Sau khi kết thúc hoạt động (kết thúc ngày 4), Mảnh Truyện Ký chưa góp sẽ được hệ thống tự động đổi thành Nguyên Bảo và hoàn trả cho Chúa công với tỉ lệ 1:1 (1 Mảnh Truyện Ký = 1 NB).