Chư Hầu Phạt Đổng

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 24/11 – 23h59 ngày 26/11
♦ Phạm vi: S1 – S873
♦ Nội dung Chư Hầu Phạt Đổng:

1. Đăng nhập nhận quà:
• Đăng nhập sẽ nhận được Thưởng Đăng Nhập theo ngày gồm: 666 Nguyên Bảo, 12 Chư Hầu Lệnh, 500 Quân Công.
• Đăng nhập ngày nào chỉ nhận được thưởng duy nhất ngày đó.


2. Cách chơi:
• Hoạt động gồm 3 map: Tị Thủy Quan Chiến, Hổ Lao Quan Chiến, Quyết Chiến Đổng Trác. Mỗi ngày chỉ mở khóa 1 map duy nhất, vượt Boss ở map trước mới có thể khiêu chiến map tiếp theo.
• Mỗi map có thể chọn lộ trình khiêu chiến theo thứ tự, khi đã chọn đối thủ sẽ không thể chọn lại.

• Có thể tái lập trở về ải đầu tiên, sau khi tái lập có thể khiêu chiến lại, vượt map cần tái lập để khiêu chiến lại.
• Mỗi lượt khiêu chiến sẽ tốn 1 Chư Hầu Lệnh. Khiêu chiến thất bại sẽ không tốn Chư Hầu Lệnh nhưng sẽ phải đợi 25 giây để tiếp tục khiêu chiến.

3. Quy tắc trận hình:
• Hoạt động chỉ được dùng Võ Tướng, Cẩm Nang, Đá Ngọc, Thần Thú, Chiến Mã do hệ thống chỉ định.
• Ở đầu mỗi ải, người chơi sẽ có 3 Võ Tướng mặc định để chiến đấu.
• Mỗi ải mặc định Tướng Hán Tào Tháo làm Chủ Tướng, Chủ Tướng không thể thay đổi.

• Mỗi lần vượt 1 ải nhỏ, người chơi sẽ được chọn ải tiếp theo. Trước khi khiêu chiến mỗi ải, người chơi được chọn 1 trong 3 Võ tướng/Thần thú/Chiến mã/Cẩm nang/Đá ngọc ngẫu nhiên dựa trên đặc tính của ải mà người chơi chọn, người chơi có thể xem trước đặc tính của ải bằng biểu tượng xem trước.

• Võ Tướng hệ thống cung cấp khác nhau theo từng ải, thuộc tính cũng khác nhau.
  ¤ Võ Tướng map 1: Lv75, đột phá +8, giới hạn 1, Tướng Kim Phi Thăng 1 hoặc Niết Bàn 1, trang bị Thần Binh Lv25, Thần Thú 3 sao, Chiến Mã Thường 3 Sao.
  ¤ Võ Tướng map 2: Lv100, đột phá + 10, giới hạn 2, Tướng Kim Phi Thăng 2 hoặc Niết Bàn 3, trang bị Thần Binh Lv50, Thần Thú 4 sao, Chiến Mã Thường 3 Sao.
  ¤ Võ Tướng map 3: Lv120, đột phá + 12, giới hạn 3, Tướng Kim Phi Thăng 3 hoặc Niết Bàn 6, trang bị Thần Binh Lv100, Thần Thú 5 Sao, Chiến Mã Thường 3 Sao.
• Cẩm Nang, Đá Ngọc sau khi nhận sẽ có hiệu lực lên toàn bộ Võ Tướng ra trận phù hợp, Chiến Mã sau khi nhận sẽ căn cứ định vị trang bị chiến mã tương ứng cho Võ Tướng ra trận.

4. Thưởng:
• Thưởng gồm Thưởng Lần Đầu và Thưởng Thường. Thưởng Lần đầu: 150 Quân Công, Thưởng thường: 100 Quân Công.
• Thưởng Lần Đầu nhận khi vượt mỗi ải nhỏ lần đầu trong thời gian hoạt động, tái lập khiêu chiến sẽ không nhận được nữa. Thưởng Thường nhận sau mỗi lần vượt ải.
• Hoạt động sẽ tạo ra điểm Quân Công để mua đạo cụ trong Tiệm Quân Công. Quân công chưa dùng vẫn có thể dùng tiếp vào đợt sau.


5. Tiệm Quân Công:
• Các vật phẩm trong tiệm Quân Công: Rương Chiến Quốc, Rương Chọn Trân Bảo, Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch, Rương Chọn Đá Thô, Thần Binh Hoàng Kim, Thần Thú Cam – Chọn, Rương chọn Chiến Mã Cam, Rương Chọn Mệnh Tinh Hỗ Trợ, Chu Hầu Lệnh, Năng Thần Tào Tháo.
• Các vật phẩm bán trong tiệm Quân Công cần đạt một lượng Quân Công tích lũy để mở khóa. Quân Công nhận được từ thưởng hằng ngày sẽ không được tính vào tích lũy.
• Chư Hầu Lệnh có thể mua bằng Ngọc Bích và Nguyên Bảo. Không giới hạn số lần mua bằng Ngọc Bích. Có 3 gói Chư Hầu Lệnh bán bằng Nguyên Bảo: đạt tích lũy 6000 và 12000 điểm Quân Công để mở khóa 2 gói tiếp theo.
• Điểm Quân Công nếu chưa sử dụng có thể được dùng tiếp ở đợt sau.