Đăng nhập nhận quà

Trong thời gian diễn ra Event Đại Tiệc (3 ngày), Chúa công ở tất cả các máy chủ đều có thể nhận được quà đăng nhập mỗi ngày trong giao diện Event Đại Tiệc. Chúa công có thể nhận các phần thưởng giá trị miễn phí.