Thưởng cấp Bánh Kem Quân Đoàn

• Khi Quân đoàn đạt được đến cấp Bánh Kem nhất định thì tất cả thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng cấp Bánh Kem theo quy định. Đặc biệt nhận Rương Mệnh Tinh Yến Tiệc Tự Chọn khi đạt Bánh Kem cấp 10.
• Những thành viên vào Quân đoàn sau khi cấp Bánh Kem của Quân đoàn lên cấp sẽ không nhận được thưởng Cấp Bánh Kem.
Ví dụ: Chúa công vào Quân đoàn sau khi Cấp Bánh Kem Quân Đoàn đạt cấp 3 thì Chúa công sẽ không được nhận thưởng Cấp Bánh Kem ở các cấp 1, 2, 3.