Gói quà đặc biệt

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 03/07:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Phiếu Mua Sắm*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Phiếu Mua Sắm*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần All
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*25
Phiếu Mua Sắm*10
Nguyên Bảo*600
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Phiếu Mua Sắm*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
4 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All

Gói vật phẩm bán ngày 04/07:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10
1 lần All
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Phiếu Mua Sắm*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Phiếu Mua Sắm*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Phiếu Mua Sắm*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*38
Phiếu Mua Sắm*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Phiếu Mua Sắm*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Phá Quân-Chọn*3
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All

Gói vật phẩm bán ngày 05/07:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Tứ Thần*5
1 lần All
250 Ngọc Bích Gầu Bò*40
Phiếu Mua Sắm*2

Nguyên Bảo*100
2 lần All
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Phiếu Mua Sắm*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Bảo vật Cam-Chọn*2
Phiếu Mua Sắm*5
Nguyên Bảo*300
2 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Phiếu Mua Sắm*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Phiếu Mua Sắm*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Phiếu Mua Sắm*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Tướng Đỏ*2
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Phiếu Mua Sắm*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All