Tham gia hoạt động mỗi ngày

Các Chúa công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé!
Thời gian Hoạt động Phần thưởng
Ngày 03/07 Boss QĐ 12h
Phiếu Mua Sắm*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Ngày 04/07 Boss QĐ 12h
Phiếu Mua Sắm*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Đấu Phe
Ngày 05/07 Boss QĐ 12h
Phiếu Mua Sắm*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h