Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 08/08:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà Vui Lễ*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Quà Vui Lễ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Tướng Tinh Bí Ẩn*2
Quà Vui Lễ*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*26
Quà Vui Lễ*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*38
Quà Vui Lễ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Phục Hy Thủy Kính*20
Quà Vui Lễ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ-Chọn*2
Quà Vui Lễ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần-Chọn*1
Quà Vui Lễ*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần

Gói vật phẩm bán ngày 09/08:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*1
1 lần
250 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*5
Quà Vui Lễ*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Quà Vui Lễ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*4
Quà Vui Lễ*5
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*2
Quà Vui Lễ*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Đá Luyện-Hiếm*210
Quà Vui Lễ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Tướng Đỏ*2
Quà Vui Lễ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Quà Vui Lễ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Quà Vui Lễ*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần