Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 01/02 đến ngày 03/02


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 08 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 01/02

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Lì Xì Năm Mới*2
Chiêm Tinh Bàn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Lì Xì Năm Mới*3
Đá Luyện-Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*5
Thần Binh Đỏ*3
5 lần Nguyên Bảo*600
Lì Xì Năm Mới*10
C.Nang Cam-Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Lì Xì Năm Mới*15
Xuân Thu-Chiến Quốc (Tùy chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
Chu Dịch-Lễ Ký (Tùy Chọn)*8

Gói Vật Phẩm bán ngày 02/02

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Lì Xì Năm Mới*2
Huền Bát Quái*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Lì Xì Năm Mới*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*5
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*4
5 lần Nguyên Bảo*600
Lì Xì Năm Mới*10
C.Nang Cam(Chọn)*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Lì Xì Năm Mới*15
Đá Luyện Hiếm*210
2 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1
3 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Thạch*3

Gói Vật Phẩm bán ngày 03/02

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Lì Xì Năm Mới*2
Xuyên Tâm Tiễn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Lì Xì Năm Mới*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Lì Xì Năm Mới*5
Đá Luyện-Hiếm*65
5 lần Nguyên Bảo*600
Lì Xì Năm Mới*10
Thần Binh Đỏ*6
5 lần Nguyên Bảo*1000
Lì Xì Năm Mới*15
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Thạch*3
3 lần Nguyên Bảo*2000
Lì Xì Năm Mới*30
Chu Dịch-Lễ Ký(Tùy Chọn)*8