Gói Quà Đặc Biệt

Gói quà ngày 13/09 đến ngày 15/09


Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 07 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game hoặc có thể mua tại đây!

Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau: 

Gói Vật Phẩm bán ngày 13/09

GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Bánh Trung Thu*2
Chiêm Tinh Bàn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Bánh Trung Thu*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*5
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*4
5 lần Nguyên Bảo*600
Bánh Trung Thu*10
C.Nang Cam-Chọn*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Bánh Trung Thu*15
Đá Luyện Hiếm*210
2 lần Nguyên Bảo*2000
Bánh Trung Thu*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1

Gói Vật Phẩm bán ngày 14/09

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Bánh Trung Thu*2
Huền Bát Quái*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Bánh Trung Thu*3
Thần Binh Cam*5
5 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*5
Thần Binh Đỏ*3
5 lần Nguyên Bảo*600
Bánh Trung Thu*10
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*8
5 lần Nguyên Bảo*1000
Bánh Trung Thu*15
Đá Luyện Hiếm*210
2 lần Nguyên Bảo*2000
Bánh Trung Thu*30
C.Nang Đỏ-Chọn*1

Gói Vật Phẩm bán ngày 15/09

GIÁ GÓI QUÀGIỚI HẠN MUAQUÀ NHẬN ĐƯỢC
1 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*1
5 lần Nguyên Bảo*100
Bánh Trung Thu*2
Xuyên Tâm Tiễn*6
5 lần Nguyên Bảo*200
Bánh Trung Thu*3
Đá Luyện Hiếm*45
5 lần Nguyên Bảo*300
Bánh Trung Thu*5
Thần Binh Đỏ*3
5 lần Nguyên Bảo*600
Bánh Trung Thu*10
Cẩm Nang Cam (chọn)*1
5 lần Nguyên Bảo*1000
Bánh Trung Thu*15
Xuân Thu -Chiến Quốc (Chọn)*12
2 lần Nguyên Bảo*2000
Bánh Trung Thu*30
C.Nang Đỏ*1