Câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi: Trong Hội Võ Thiên Hạ, khi hệ thống đang ghép trận mà thoát game có bị gì không?
Trả lời: Khi hệ thống đang ghép trận mà Chúa công thoát game dưới bất kì hình thức nào sẽ bị phạt 5 phút (Trong thời gian chịu phạt sẽ không thể ghép trận hay tạo lại lịch đấu mới). Sau thời gian chờ 5 phút sẽ có thể ghép trận hoặc tạo lại lịch đấu mới bình thường.

2. Câu hỏi:
Số lần thưởng trận thắng trong Hội Võ Thiên Hạ nếu chưa nhận hết có được cộng dồn vào ngày hôm sau hay không?
Trả lời: Số lần nhận thưởng trận thắng trong lịch đấu nếu chưa nhận hết sẽ không được cộng dồn vào ngày hôm sau. Qua ngày mới hệ thống sẽ tự làm mới số lần nhận thưởng.

3. Câu hỏi:
Tiền Ngũ Châu chưa dùng hết khi hoạt động kết thúc có thể sử dụng vào đợt sau hay không?
Trả lời: Tiền Ngũ Châu chưa sử dụng hết sẽ biến mất khi hoạt động kết thúc, sẽ không nhận lại được hay sử dụng dưới bất kì hình thức nào.

4. Câu hỏi:
Có thể làm mới bao nhiêu lần trong Hội Võ Thiên Hạ?
Trả lời: Không giới hạn số lần làm mới.

5. Câu hỏi:
Tại sao khi kết thúc 1 trận thắng trong Hội Võ Thiên Hạ không nhận được phần thưởng Tiền Ngũ Châu?
Trả lời: Toàn bộ phần thưởng Tiền Ngũ Châu sẽ được tổng kết và nhận sau khi kết thúc giải đấu.

6. Câu hỏi:
Truyện Ký Nhân Vật sẽ góp theo thứ tự là góp đầy Truyện Ký 1, sẽ mở góp Truyện Ký 2 hay có thể tự do góp tự do Truyện Ký mong muốn?
Trả lời: Chúa công có thể tự do góp vào Truyện Ký mình mong muốn, tuy nhiên nên cân nhắc kỹ lưỡng để đạt đủ tiến độ nhận thưởng.

7. Câu hỏi:
“Triệu Hồi Miễn Phí” trong hoạt động Quay Tướng Hán có nhận được mảnh Truyện Ký hay không?
Trả lời: Triệu Hồi Miễn Phí không nhận được mảnh Truyện Ký. Chỉ nhận được khi triệu hồi bằng Ngọc Bích.

8. Câu hỏi:
Có thể quay các tướng Hán cũ tại sự kiện Tướng Môn Hổ Nữ không?
Trả lời: Có. Tại giao diện quay Tướng Hán, Chúa công có thể tùy chọn tướng mình muốn quay trừ tướng Hán Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Trương Giác, Khổng Minh và Tư Mã Ý.