Truyện ký

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 21/09 – 23h59 ngày 23/09
♦ Phạm vi: S1 – S1539 (server ngày 42 có thể tham gia)
♦ Nội dung:
• Trong Tướng Môn Hổ Nữ, mỗi 1 lần chiêu mộ bằng Ngọc Bích (hoặc Bút Thần Lai) nhận 1 Mảnh Truyện Ký, chiêu mộ 10 lần nhận 10 Mảnh Truyện Ký.
• Dùng Mảnh Truyện Ký nhận được góp vào Truyện Ký Nhân Vật, tăng tiến độ Truyện Ký.
• Mỗi Mảnh Truyện Ký tăng 1 điểm tiến độ Truyện Ký.
• Thời gian góp Mảnh Truyện Ký: Ngày 1 – ngày 4.
• Mỗi Truyện Ký Nhân Vật sẽ có tiến độ riêng.
• Khi tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt 100%, sẽ phát thưởng qua thư dựa theo hạng đóng góp.
• Khi xem hết một phần cốt truyện, Chúa công có thể nhận được 200 Mảnh Đan Thanh. Nếu xem đủ 6 phần, Chúa công sẽ nhận được 1 Bút Thần Lai và 100 Tiền Ngũ Châu.


• Khung avatar và Danh Hiệu từ hoạt động:

*Lưu ý:
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt từ 80% và dưới 100%, thưởng hạng sẽ giảm 1 bậc. Ví dụ: Hạng 4-10 sẽ được phát thưởng của Hạng 11-30.
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật đạt từ 50% và dưới 80%, thưởng hạng sẽ giảm 2 bậc. Ví dụ: Hạng 4-10 sẽ được phát thưởng của Hạng 31-50.
• Khi hoạt động kết thúc, nếu tiến độ Truyện Ký Nhân Vật chưa đạt 50%, sẽ không phát thưởng hạng.
• Sau khi kết thúc hoạt động (kết thúc ngày 4), Mảnh Truyện Ký chưa góp sẽ được hệ thống tự động đổi thành Nguyên Bảo và hoàn trả cho Chúa công với tỉ lệ 1:1 (1 Mảnh Truyện Ký = 1 NB).