Thưởng cấp Lẩu Quân Đoàn

• Khi Quân Đoàn đạt được đến cấp Nồi Lẩu nhất định thì tất cả thành viên trong Quân Đoàn sẽ nhận được phần thưởng cấp Nồi Lẩu theo quy định.
• Những thành viên vào Quân Đoàn sau khi Cấp Nồi Lẩu của Quân Đoàn lên cấp sẽ không nhận được thưởng Cấp Nồi Lẩu.

Ví dụ: Người chơi vào Quân Đoàn sau khi Cấp Nồi Lẩu Quân Đoàn đạt cấp 3 thì người chơi sẽ không được nhận thưởng Cấp Nồi Lẩu ở các cấp 1, 2, 3.