Tiệm Đại Tiệc

Công Trạng sẽ được sử dụng để đổi tài nguyên hiếm tại Tiệm Đại Tiệc. Bao gồm các vập phẩm hot như Cẩm Nang Đỏ, Cẩm Nang Hoàng Kim, Thần Thú Cam-Chọn, Rương Chiến Mã Cam, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.
• Vật phẩm trong Tiệm Đại Tiệc chỉ đổi được bằng điểm Công Trạng và Nguyên Bảo.
• Mỗi ngày sẽ mở thêm các vật phẩm trong tiệm để đổi (có giới hạn số lần đổi).
• Một số vật phẩm bán trong Tiệm Kỷ Niệm sẽ phụ thuộc vào ngày mở server, server buộc phải đạt đủ ngày mới xuất hiện vật phẩm đó.

• Đặc Biệt: ở Tiệm Đại Tiệc đợt này sẽ mở thêm Tiệm Chuyên Dụng.
- Chúa công cống hiến đủ số điểm công trạng sẽ thỏa điều kiện mua các vật phẩm trong Tiệm Chuyên Dụng.
- Tổng số vật phẩm có thể đổi được trong Tiệm Chuyên Dụng: 80 mảnh trang bị Tứ Thần (tương ứng với 1 trang bị Đỏ), 3 rương chọn trang bị Tứ Thần, 1 rương chọn Cẩm Nang Ngọc (được chọn 1 trong 4 loại Cẩm Nang Ngọc: Truy Kích, Tuân Úc, Áp Đảo, Đảo Tình Thế), 2 danh tướng Cam và 2 vũ khí danh tướng Cam.
*Lưu ý:
- Chỉ có điểm công trạng cống hiến bằng 3 loại vật phẩm: Nấm Rừng, Gầu Bò, Hải Sản mới được tính vào điều kiện để mở khóa, công trạng nhận trực tiếp từ đăng nhập ngày không được tính.
- Điểm công trạng đã cống hiến ở BXH không reset khi qua ngày, chỉ reset sau khi kết thúc sự kiện (công trạng của nhân vật vẫn được giữ nguyên).
- Mỗi vật phẩm chỉ được mua 1 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.