Đổi Tài Nguyên

Chúa công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot.
Vật phẩm Số lần Tài nguyên tiêu hao Server
Đá Luyện-Bảo*100 10 Bạc*1000000 All Server
Đá Luyện-Hiếm*10 5 Tinh Thiết*5000
Thần Binh Đỏ*1 3 Công Trạng*12000
Đột Phá Đơn*500 4 Uy Danh*5000
Đá Luyện-Cao*5 10 Xuân Thu*1 Server trên 120 ngày
Kim Nghiên Đài*5 10 Chiến Quốc*1
Đá Luyện-Cao*8 5 Xuân Thu*2
Kim Nghiên Đài*8 5 Chiến Quốc*2
Thần Binh Kim*1 5 Thần Binh Cam*8