Gói Quà Đặc Biệt

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 GÓI QUÀ ĐẶC BIỆT tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 04/06:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Quà Ngũ Phúc*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần All
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*22
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Phá Quân Chọn*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Cam*3
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641

Gói vật phẩm bán ngày 05/06:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10
1 lần All
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*8
Quà Ngũ Phúc*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*33
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641

Gói vật phẩm bán ngày 06/06:

Gói quà Quà nhận được Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Quà Ngũ Phúc*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*4
Quà Ngũ Phúc*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*4
Quà Ngũ Phúc*5
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Quà Ngũ Phúc*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Quà Ngũ Phúc*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Rương Tướng Đỏ*2
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
Thần Binh Đỏ*2
5 lần S702-S734
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S642-S701
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*75
Quà Ngũ Phúc*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần S1-S641