Tích Lũy Tiêu

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích Phần thưởng Số lượng
1250 Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Mảnh Phá Quân*15 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300 1
2500 Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Mảnh Phá Quân*35 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300 1
5000 Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1 1
11250 Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Cẩm Nang Không Sơ Hở*1 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 1
25000 Cẩm Nang Chiếm Ưu Thế*1 hoặc Cẩm Nang Không Sơ Hở*1 hoặc Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 hoặc Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam 1
32000 Cẩm Nang Huynh Đệ hoặc Rương Chọn Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim 1
60000 Cẩm Nang Huynh Đệ hoặc Rương Chọn Danh Tướng Cam hoặc Rương Chọn Chiến Mã hoặc Rương Thần Thú-Chọn hoặc Rương Chọn CN H.Kim 1