Chiến Pháp mới

Lấy Nhu Thắng Cương: Khi chịu sát thương bạo kích, 50% giúp toàn phe ta nhận Ngự Giáp bằng 6% HP tối đa của bản thân. Nếu mục tiêu cùng phe với bản thân, hiệu quả tăng thêm 50%.