Thần thú đỏ mới: Toan Nghê

Toan Nghê oai phong lẫm liệt, dẫn dắt bách thú. Là người con thứ 5 trong 9 người con được rồng sinh ra trong truyền thuyết. Thích yên tĩnh, thích ngồi và thích khói lửa. Có thể điều khiển được sức mạnh mây khói.

♦ Tăng Sao:
Bậc
Thần Thú Toan Nghê
Đá tăng sao
Bạc
Cấp yêu cầu
3 lên 4
1
6800
360 vạn
100
4 lên 5
1
13600
720 vạn
100

♦ Chi tiết kỹ năng Toan Nghê:
• Toan Nghê 3 Sao:
Khi bắt đầu chiến đấu, nguyền rủa toàn bộ phe địch (duy trì 3 lượt). Kẻ địch bị nguyền rủa sẽ chịu thêm 18% sát thương trực tiếp.
• Toan Nghê 4 Sao:
Khi khai chiến, nguyền rủa toàn phe địch, duy trì 3 lượt. Địch bị Nguyền Rủa sẽ chịu thêm 24% sát thương trực tiếp.
• Toan Nghê 5 Sao:
Khi khai chiến, nguyền rủa toàn phe địch, duy trì 3 lượt. Địch bị Nguyền Rủa sẽ chịu thêm 24% sát thương trực tiếp. Trong lượt này, mỗi lần bị tấn công sẽ chịu thêm sát thương gián tiếp, tổn thất 5% HP tối đa. (Mỗi lượt kích hoạt tối đa 6 lần).

♦ Cách sở hữu Toan Nghê:
• Ở bản cập nhật hiện tại, các Chúa công có thể sở hữu Toan Nghê thông qua tính năng Kỳ Linh khi nhân vật đạt cấp độ 100 và máy chủ đã mở 85 ngày trở lên. Các Chúa Công bấm vào Đổi → chọn đổi sang Toan Nghê.
• Chúa công tham gia tính năng sẽ ngẫu nhiên nhận được Mảnh Thần Thú Đỏ - Toan Nghê, Mảnh Thần Thú Cam, Hơi Thở Thánh Linh (dùng để đổi Thần thú Đỏ trong tiệm Kỳ Linh), Thần Thú-Tinh (dùng để đổi Thần thú Cam trong tiệm Kỳ Linh). Đặc biệt, Chúa công còn có cơ hội sở hữu ngay 1 Thần Thú Đỏ Toan Nghê 3 sao.

♦ Cách thao tác:
• Trước tiên chọn [Hồ Lô Linh Bảo] hoặc [Hồ Lô Tử Kim].
• Sau đó chọn góc độ và cường độ, sau khi xác định thả ra là có thể ném hồ lô.
• Hồ Lô Linh Bảo sẽ tốn 320 Ngọc Bích cho 1 lần ném (mỗi 2 ngày sẽ được nhận miễn phí 1 lần ném).
• Hồ Lô Tử Kim sẽ tốn 1500 Ngọc Bích cho 5 lần ném.

♦ Tạo mới Kho Thưởng:
Chúa công có thể tạo mới để điều chỉnh phần thưởng Thần Thú Cam thông qua nút Tạo mới với giá là 200 KNB cho 1 lần tạo mới.

♦ Tiệm Kỳ Linh: