ĐẠI DANH TƯỚNG – HẠNG VŨ

Trong bản cập nhật mới 14/09 ra mắt đại danh tướng Hạng Vũ.


► Tiểu Sử: Tây Sở Bá Vương – sức mạnh cái thế. Có lòng thôn tính bát hoang, chí khí rung chuyển đất trời, tài trí siêu phàm, đánh đâu thắng đó.

► Kỹ năng:
• Bá Vương Thần Uy: Hiệu quả có lợi của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tăng thêm 50% (không tăng thêm nộ).
• Vũ Khí: Hiệu quả có lợi của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tăng thêm 75% (không tăng thêm nộ).
• Thức Tỉnh: Hiệu quả có lợi của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tăng thêm 100% (không tăng thêm nộ).